தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Sunday, October 8, 2017

Talktime Plans


           BSNL 

Prepaid Tamil Nadu 

இந்த நான்காவது பகுதியில் நாம் TOPUP செய்து கொள்கிற தொகை நமது கணக்கில் எவ்வளவு வரவு வைக்கப்படும் என்கிற விபரம் உள்ளது. 

அதை தெரிந்து கொள்ள கீழே க்ளிக் செய்து பார்க்கவும்.

அதில் ஏதாவது புரியவில்லையென்றால் என்னை தொடர்பு 
கொள்ளுங்கள்.   சிவசிதம்பரம் / 94861 09185.
These plans of BSNL for Tamil Nadu were last updated on Sunday, 8 October 2017.
Amount
Talktime
₹10
7.47
₹20
14.95
₹30New
22.42
₹40
30.9
₹50
39.37
₹55
43.61
₹60
47.85
₹70
56.32
₹80New
64.8
₹90
73.27
₹100
81.75
₹110
90.22
₹120New
98.69
₹130
107.17
₹140
115.64
₹150
124.12
₹160New
160
₹170
141.07
₹180
149.54
₹190
158.02
₹200
166.49
₹210
174.97
₹220
220
₹230
191.92
₹240
200.39
₹250
208.86
₹260
217.34
₹270
225.81
₹280
234.29
₹290
242.76
₹300
251.24
₹310
259.71
₹320
268.19
₹330
276.66
₹340
285.14
₹350
293.61
₹360
302.08
₹370
310.56
₹380
319.03
₹390
327.51
₹400
335.98
₹410
344.46
₹420
352.93
₹430
361.41
₹440
369.88
₹450
378.36
₹460
386.83
₹470
395.31
₹480
403.78
₹490
412.25
₹500
420.73
₹510
429.2
₹520
437.68
₹530
446.15
₹540
454.63
₹550
575.00
₹560
471.58
₹570
480.05
₹580
488.53
₹590
497
₹600
505.47
₹610
513.95
₹620
522.42
₹630
530.9
₹640
539.37
₹650
547.85
₹660
556.32
₹680
573.27
₹690
581.75
₹700
590.22
₹710
598.69
₹720
607.17
₹730
615.64
₹740
624.12
₹750
632.59
₹760
641.07
₹770
649.54
₹780
658.02
₹790
666.49
₹800
674.97
₹810
683.44
₹820
691.92
₹830
700.39
₹840
708.86
₹850
717.34
₹860
725.81
₹870
734.29
₹880
742.76
₹890
751.24
₹900
759.71
₹910
768.19
₹920
776.66
₹930
785.14
₹940
793.61
₹950
802.08
₹960
810.56
₹970
819.03
₹980
827.51
₹990
835.98
₹1000
844.46
₹1010
852.93
₹1020
861.41
₹1030
869.88
₹1040
878.36
₹1050
886.83
₹1060
895.31
₹1070
903.78
₹1080
912.25
₹1090
920.73
₹1100
1200
₹1500
1268.19
₹2000
1691.92
₹2200
2200
₹2500
2500
₹3000
3000
₹3300
3500
₹5000
4234.29
₹5500
6000


No comments:

Post a Comment

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR